Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene bepalingen IC2 Innovative Computer Consultancy

1. GELDIGHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, mede omvattende de levering van diensten en producten, indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, opgesteld tussen IC2 Innovative Computer Consultancy (“IC2”) en klanten/gebruikers (“de wederpartij”).?

1.2 Deze voorwaarden treden in de plaats van eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de wederpartij.

1.3 Indien slechts gedeeltelijk van deze voorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.

1.4 Het niet eisen van strikte naleving van de voorwaarden houdt geen vermindering van rechten in voor IC2.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan na mondelinge of schriftelijke opdrachtverstrekking door de wederpartij en mondelinge of schriftelijke aanvaarding door IC2.

2.2 De inhoud van de opdracht wordt geacht te zijn die in de schriftelijke opdrachtbevestiging van IC2 of bij afwezigheid hiervan, een schriftelijke opdracht van de wederpartij.

2.3 Bij geconstateerde afwijkingen in de opdrachtomschrijving van IC2 aan de wederpartij dient de wederpartij v??r de aanvang van de opdracht, maar in ieder geval 7 dagen na ontvangst van een bevestiging van IC2 schriftelijk te reageren. Een dergelijk document kan als aanvulling of wijziging aan de opdrachtomschrijving worden toegevoegd.

2.4 Door wederpartij gewenste aanvullingen of wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk aan IC2 te worden kenbaar gemaakt. Na goedkeuring van de op basis hiervan gewijzigde productspecificatie en/of levertijd en/of prijs kan dit document als aanvulling of wijziging aan de opdrachtbeschrijving worden toegevoegd.

2.5 IC2 is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen die niet in dienst zijn bij IC2.

3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief belastingen en heffingen, en exclusief eventuele reis-, transport- en verzekeringskosten. Onder voorbehoud van prijswijzigingen van ten behoeve van de levering direct of indirect benodigde goederen of diensten zijn in aanbiedingen genoemde prijzen 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. BETALING

4.1 Betaling van facturen dient binnen 15 dagen na datering te geschieden, uitsluitend door overmaking van het bedrag in Euro naar het op de factuur vermelde rekeningnummer of -nummers zonder aftrek van bank- of andere kosten.

4.2 De wederpartij heeft niet het recht betaling op te schorten bij vermeende wanprestatie van IC2 tot het moment, dat bij onherroepelijk gerechtelijk vonnis is komen vast te staan, dat van wanprestatie sprake is.

4.3 Voor niet tijdig voldane facturen kan IC2 bij een volgende factuur zonder voorafgaande kennisgeving een rentevergoeding rekenen, zijnde de wettelijke rente.

4.4 De door of voor IC2 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van vijftig euro.

4.5 Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag of de samenstelling ervan dienen schriftelijk binnen 12 dagen na datering van de factuur bij IC2 te worden ingediend. Bij latere indiening dient het volledige bedrag te worden voldaan en zal de wederpartij worden gecrediteerd bij akkoordbevinding van de reclame.

4.6 Indien op enigerlei product of dienstverlening van IC2 een door derden toe te kennen subsidie of anderszins kostenreductie is verbonden draagt de wederpartij het volledige risico van afketsing.

5. AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN

5.1 Als na oordeel van de opdrachtgever wanprestatie is geleverd, of anderszins fouten zijn gemaakt, dient deze IC2 te voorzien van een deugdelijke, schriftelijke ingebrekestelling.

5.2 De aansprakelijkheid van IC2 is beperkt tot zo veel als mogelijk herstellen van de in de ingebrekestelling genoemde en door IC2 erkende fouten binnen een redelijke termijn. Voor zover IC2 daartoe niet in staat blijkt kan IC2 de extra kosten van de wederpartij welke het direct gevolg zijn van een door een ander afmaken van een onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten van de nog resterende facturen aftrekken dan wel crediteren, doch nimmer tot een hoger bedrag dan het relevante deel van de opdracht.

5.3 IC2 is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, waaronder inbegrepen bedrijfsstagnatie, gegevensverlies- of verminking, financi?le of commerci?le verliezen.

5.4 Voor schade, veroorzaakt aan goed en have door personeel van IC2 geldt de normale wettelijke aansprakelijkheid.

5.5 IC2 is wel aansprakelijk voor alle schade, die opzettelijk is veroorzaakt dan wel door grove schuld of nalatigheid is ontstaan, tot maximaal het bedrag, dat met de opdracht gemoeid is, maar? nooit meer dan 25.000 euro, voor zover niet (deels) punten 5.2 tot 5.4 van toepassing zijn.

5.6 Onverminderd het bepaalde in 5.1-5.5 kunnen IC2 en/of de wederpartij verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet naleven, als er sprake is van overmacht of met overmacht gelijk te stellen onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsconflict, oorlog, transportproblemen, overheidsmaatregelen.

5.7 Reclames met betrekking tot geleverde producten of diensten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering of uitvoering bij IC2 te worden ingediend.

5.8 Elk geschil dat mocht ontstaan betreffende totstandkoming, uitleg, uitvoering en betaling van de overeenkomst wordt, indien niet op andere wijze tot overeenkomst kan worden gekomen, voorgelegd aan de bevoegde rechter. Voor een buitenlandse wederpartij is dat het Gerechtshof in Den Haag.?

5.9 Het Nederlandse recht is van toepassing.

5.10 Onverminderd het bepaalde in 5.1-5.9 kan compensatie voortvloeiend uit aansprakelijkheid die niet (volledig) door een door IC2 afgesloten verzekering wordt gedekt, nooit hoger zijn dan het laagste van het bedrag van de overeenkomst of 25.000 euro.

6. GEHEIMHOUDING

6.1 IC2 en wederpartij zijn geheimhouding verschuldigd met betrekking tot alle informatie van vertrouwelijke aard en zullen alle mogelijke maatregelen nemen om deze te waarborgen. Geheimhouding betreft alle informatie die als zodanig is aangegeven of waarvan redelijkerwijs kon worden aangenomen, dat deze vertrouwelijk is.

6.2 De klant geeft bij deze toestemming aan IC2 zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van IC2 welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat de voor de dienstverlening door IC2 relevant geachte gegevens en is slechts toegankelijk voor IC2. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, eventueel met uitzondering van derden waarmee IC2 samenwerkt om haar diensten te kunnen aanbieden, tenzij IC2 hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

6.3 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen persoonsgegevens. IC2 behoudt zich het recht voor om de betreffende gegevens te bewaren ter voorkoming van heropname in actieve bestanden, maar zal na dit verzoek nimmer meer actief gebruik maken van de gegevens.

7. OPSCHORTING OF NIET NAKOMING VAN EEN LEVERING

7.1 IC2 kan niet garanderen dat alle geformuleerde doelstellingen uit een opdracht haalbaar zijn.

7.2 IC2 behoudt zich het recht voor om een levering op te schorten dan wel te be?indigen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval het overschrijden van de voor het uitvoeren van de opdracht benodigde hoeveelheid tijd en/of materialen met meer dan 15%, niet nagekomen verplichtingen van de wederpartij of dreiging hiervan, zoals verkregen uitstel van betaling als nog niet alle facturen voldaan zijn.

7.3 Na be?indiging van de overeenkomst zijn geen van beide partijen hier meer aan gebonden, met dien verstande, dat de tot dan toe werkelijk bestede tijd of geleverde goederen tegen het daartoe overeengekomen bedrag nog dient te worden voldaan, zulks echter tot een maximum van de grootte van de opdracht?plus alle tijd besteed of?leveringen gedaan?boven de tijd of leveringen die waren overeengekomen.

7.4 Overeenkomsten met een bepaalde looptijd worden automatisch verlengd, tenzij drie maanden voor de afloop van die looptijd schriftelijk is opgezegd, hetzij aangetekend of door IC2 bevestigd. Bij niet opzegging binnen deze termijn wordt de overeenkomst telkens verlengd voor de periode van een jaar en vanaf augustus van enig jaar tot het einde van het volgend kalenderjaar.

7.5 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met IC2 gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens IC2 te voldoen, is IC2 gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen IC2 dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat IC2 tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan IC2 verder toekomende rechten.

7.6 IC2 is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de IC2 diensten te staken indien de klant:

-aan IC2 valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;

-nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

-de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

-de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;

-de klant surs?ance van betaling heeft aangevraagd;

-de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;

-de klant haar financi?le verplichtingen niet nakomt.

8. LEVERTIJDEN EN LEVERING

8.1 Levertijden zijn naar beste weten vastgelegd en zullen zo veel mogelijk door IC2 in acht genomen worden.

8.2 Iedere levertijd gaat in op het in de aanbieding genoemde tijdstip of een later tijdstip als de in 2.1 genoemde opdrachtverstrekking nog niet is geretourneerd op het in 2.1 genoemde tijdstip of als nog niet (alle) door IC2 gevraagde informatie, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, is ontvangen.

8.3 Overschrijding van leveringsdata- of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de wederpartij geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting jegens IC2.

8.4 Als een overschrijding als bedoeld in 8.3 naar het idee van de wederpartij niet meer aanvaardbaar is, kan een in wederzijds overleg bepaalde nieuwe termijn worden vastgesteld.

8.5 Een ter levering aangeboden dienst of product dient binnen 15 dagen na aankondiging van beschikbaarheid te worden afgenomen dan wel te worden betaald.

8.6 Leveringen kunnen in delen geschieden en worden gefactureerd. Ook kan vooruitbetaling worden gevraagd voor leveringen.

8.7 Eventuele niet verborgen gebreken dienen direct bij of kort na aflevering te worden gemeld en voor IC2 controleerbaar te zijn.

8.8 Vervoer van producten geschiedt op kosten en voor risico van de wederpartij.

8.9 Producten blijven eigendom van IC2 tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.10 Het doorverkopen, onderverhuren, in licentie geven, of anderszins aan derden ter beschikking stellen van software, webontwerpen, adviezen of instructiemateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IC2.

8.11 IC2 is te allen tijde gerechtigd om, zonder enige beperkingen, gebruik te maken van de kennis en ervaring die haar medewerkers hebben opgedaan bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de klant. IC2 is voor dergelijk gebruik geen vergoeding verschuldigd.

9. ADVIES EN CONSULTANCY

9.1 Advies en informatie wordt gegeven op basis van een onderzoek. De hieraan te besteden tijd zal in redelijke verhouding staan tot het belang van het onderwerp, waarover advies of informatie wordt ingewonnen, voor zover de begrote tijd binnen de opdracht dat toestaat.

9.2 Opdrachtgever is verplicht alle informatie te verstrekken of te doen verstrekken die van belang kan zijn voor het advies.

9.3 IC2 is niet aansprakelijk voor door haar en/of haar personeelsleden en/of door IC2 ingezette derden gegeven informatie en advies.

9.4 Het kiezen van apparatuur en programmatuur naar aanleiding van een advies is voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij.

10. INSTRUCTIE

10.1 De inhoud van instructies over het gebruik van IT of software wordt bepaald door IC2, eventueel in overleg met de wederpartij.

10.2 IC2 is verplicht de instructie zo helder mogelijk en met kennis van zaken aan te bieden maar kan nimmer garanderen dat de instructie bij de deelnemers het gewenste effect heeft.

10.3 Bij instructies op regie van de wederpartij behoudt IC2 zich het recht voor, een maximum groepsgrootte vast te stellen, zo nodig de groepen te verdelen als het kennisniveau te veel uiteenloopt en deelname van mensen van buiten de organisatie extra in rekening te brengen.

10.4 De overeengekomen tijdsduur van de instructie zal geheel worden besteed aan instructie maar kan verkort worden door 2 maal per 8 uur een koffie- of theepauze en eventueel extra, op verzoek van wederpartij gehouden pauzes. Tijd besteed aan een eventuele lunchpauze wordt tot 30 minuten bij de te besteden tijd opgeteld.

11. BEGELEIDING

11.1 Onder begeleiding wordt verstaan het informeren en adviseren van de wederpartij omtrent een zo effici?nt en effectief computergebruik als mogelijk, alsmede het helpen opsporen en verhelpen van problemen met het computergebruik.

11.2 Begeleiding kan plaatsvinden op basis van een contract volgens de bepalingen van dat contract. Ook kan begeleiding op verzoek van de wederpartij telefonisch of op locatie plaatsvinden tegen facturering van de werkelijk bestede tijd, met dien verstande, dat minimaal 2 uur wordt gefactureerd per jaar, en minimaal 15 minuten per incident en dat voor korte telefoongesprekken een globale verrekening volgt en dat reistijd bij een bezoek op locatie wordt doorberekend.

12. PROGRAMMATUUR

12.1 Onder programmatuur wordt verstaan computerprogramma’s in welke vorm dan ook, broncodes zowel als de uiteindelijke vorm, waarin deze bruikbaar is voor wederpartij, zoals executables, internet applicaties en pagina’s, alsmede gegevensbestanden, schema’s en documentatie. IC2 en haar leveranciers stellen de wederpartij een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie ter beschikking om IC2 software te mogen gebruiken.

12.2 Programmatuur blijft te allen tijde (intellectueel) eigendom van IC2.

12.3 IC2 vrijwaart de wederpartij tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door IC2 ontwikkelde programmatuur inbreuk zou maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Wederpartij verleent zo nodig medewerking ter voorkoming van eventuele claims, hieruit voortvloeiende. IC2 vervangt zo nodig (delen) van de programmatuur ter voorkoming van claims.

12.4 IC2 garandeert dat de software in grote lijnen werkt als genoemd in gepubliceerde specificaties. Met uitzondering van deze bepaling wordt de software verstrekt “in de huidige staat”.? Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de wederpartij als originele licentiehouder. IC2 garandeert niet, dat programmatuur zonder gebreken of onderbreking zal werken. Gebreken of niet volgens de schriftelijke specificaties werkende programmaonderdelen worden, zo veel als mogelijk, binnen een redelijke termijn hersteld, mits opdrachtgever een gedetailleerde specificatie van de problemen, zo veel mogelijk voorzien van schermafdrukken en beschrijving van het ontstaan van de probleemsituatie aan IC2 levert. Dit herstel is kosteloos binnen 30 dagen na aflevering van de programmatuur tenzij de wederpartij een onderhoudscontract heeft afgesloten waarbij de bestede tijd wel kan worden meegeteld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen deze termijn ontdekt hadden kunnen worden, anders dan door het nog niet in gebruik nemen van een onderdeel, worden tot 1 jaar na aflevering van de eerste versie van de programmatuur, kosteloos hersteld.

12.5 De garantie is niet van toepassing, indien de gebruiker wijzigingen heeft aangebracht in bestanden, programmatuur of andere bij het programma behorende bestanden, dan wel de configuratie van het computersysteem. Eventuele hieruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen worden gefactureerd. Garantie geldt niet op beta versies, gratis verstrekte software, “in de huidige staat”, of software verkocht tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de normale prijs, tenzij dit een speciale aanbieding betrof.

12.6 De wederpartij mag geen poging (laten) doen de afgenomen programmatuur om te (laten) zetten naar broncodes. IC2 stelt geen broncodes of programmabibliotheken ter beschikking aan de wederpartij.

12.7 De wederpartij kan IC2 vragen, de broncodes en programmabibliotheken, waarmee het programma aangepast kan worden opgebouwd, te deponeren bij een notaris of een andere juridische partij. Deze mag de broncodes en programmabibliotheken uitsluitend overdragen aan de wederpartij onder nader te bepalen omstandigheden met als uitsluitend doel de continu?teit van het gebruik van het programma bij de wederpartij te handhaven. Alle kosten voor deze procedure, waaronder begrepen de extra tijd, die IC2 hieraan moet besteden, zijn voor rekening van de wederpartij. De broncodes zijn bij onmacht van IC2 om werk uit te voeren beschikbaar voor door IC2 geselecteerde bedrijven, die kennis hebben van de werkwijze en technieken van IC2, ter garantie van de continu?teit.

12.8 De wederpartij is verplicht het risico van dataverlies of handelen op basis van onjuiste uitkomsten tot een minimum te beperken door het maken van regelmatige veiligheidskopie?n van gegevensbestanden en het testen van een nieuw programma of een nieuwe versie ervan.

12.9 De programmatuur mag uitsluitend op de bij de overeenkomst bepaalde computers en organisatie(s) worden ge?nstalleerd.

12.10 Voor het overtreden van het bepaalde in 12.6 en/of 12.9 kan een direct opeisbare dwangsom van nader te bepalen hoogte door IC2 worden vastgesteld.

12.11 Voor programmatuur geldt dat er recht bestaat op onderhoud, ondersteuning en nieuwe versies door de betaling van een regelmatig onderhoudsbedrag, een percentage van de actuele licentieprijs, of een in overleg te bepalen bedrag. Bij het afsluiten van een overeenkomst tot het leveren van de programmatuur wordt dit bedrag direct of na een bij de levering bepaalde periode?in rekening gebracht. Voor dit onderhoudsbedrag geldt het bepaalde in 7.4. In de overeenkomst kan tevens bepaald zijn dat het gebruiksrecht op de software afloopt na het (tijdig) opzeggen van de onderhoudsovereenkomst. Als op enig later tijdstip een nieuwe versie, ondersteuning of andere dienstverlening of levering samenhangend met het programma wordt verlangd (zoals directe databewerking, import/export, maatwerk) berekent? IC2 IC2?de hiermee verbonden tijd? bovenop de directe kosten van het gevraagde. Nieuwe versies kunnen naar inzicht van IC2 in functionaliteit en uiterlijk worden aangepast.

12.12 De klant dient de wensen omtrent functionaliteit en uiterlijk van het product zo duidelijk mogelijk, al dan niet in samenwerking met IC2, te formuleren. Afhankelijk van de grootte van de opdracht kunnen een of meer tussenfases worden bepaald, waarin de klant het resultaat beoordeelt en eventueel bijstuurt. Tijdens de ontwikkeling overeengekomen wijzigingen en aanvullingen kunnen de oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen vervangen, zonder dat hiervoor een schriftelijke inkennisstelling wordt gegeven.

12.13 Een lagere tijdbesteding, verschillen van inzicht in het uiterlijk of bediening van het geleverde, geven de klant niet het recht tot een restitutie of lagere doorberekening van het overeengekomen bedrag of (gedeeltelijke) annulering van de opdracht, tenzij vooraf overeengekomen.

12.14 Indien een klant gedurende de looptijd van een overeenkomst aan IC2 verzoekt functionaliteit toe te voegen dan wel functionaliteit te wijzigen anders dan voorzien in het voorstel kunnen de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden door IC2 worden aangemerkt als meerwerk. Voor meerwerk is de klant aan IC2 een vergoeding per uur verschuldigd op basis van de dan geldende tarieven.

13. STANDAARDPROGRAMMATUUR

13.1 Voor standaardprogrammatuur geldt alles genoemd in ? 12. Bovendien is bepaald:

13.2 Eigenschappen van programma’s, als vermeld in brochures, aanbiedingen, etcetera worden nimmer gegarandeerd. Wel wordt gegarandeerd de volledige werking van het programma als door wederpartij geconstateerd in van IC2 of ??n van haar geautoriseerde dealers betrokken demonstratieversie, mits gedraaid op dezelfde configuratie (“in de huidige staat”). Voor ieder standaardpakket geldt dat de werking gelijk is aan die van een demonstratieversie, indien draaiend op eenzelfde configuratie. Een demonstratieversie met enkele restricties ten opzichte van de volledige ?versie is beschikbaar tegen kostprijs.

13.3 Reclames met betrekking tot de werking van een standaardpakket leiden uitsluitend tot levering van een verbeterde versie binnen 45 dagen na indiening als:

– er een onderhoudscontract voor het pakket beschikbaar is en wederpartij dit heeft afgesloten met IC2

– de volledige versie niet correct werkt op de manier waarop de demonstratieversie op hetzelfde systeem onder dezelfde omstandigheden wel werkt, tenzij er sprake is van een naar het oordeel van IC2 doorgevoerde productverbetering.

In alle andere gevallen worden reclames samen met suggesties tot verbetering pas in een volgende versie verwerkt.

13.4 Wordt een gemeld probleem niet geconstateerd op systemen van IC2, dan wordt uitsluitend op verzoek van de wederpartij tegen doorberekening van de bestede tijd op locatie het probleem onderzocht. Ook alle tijd, besteed aan problemen, die blijken samen te hangen met andere toepassingen, inclusief het besturingssysteem of netwerksoftware, kan aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Zulks zal achterwege blijven voor zover de wederpartij een contract met IC2 heeft afgesloten, waaronder genoemde werkzaamheden vallen of als op locatie wordt geconstateerd, dat het geconstateerde probleem een algemene wijziging in het standaardprogramma rechtvaardigt.

13.5 Wederpartij zal de programmatuur niet installeren op meer dan wel andere plaatsen dan waartoe hij volgens de ingesloten licentievoorwaarden gerechtigd is. Wederpartij zal er zorg voor dragen, dat documentatie, programmatuur of kopie?n ervan en andere bij het pakket geleverde goederen of diensten nooit ter beschikking van derden kunnen komen, anders dan op de in de licentievoorwaarden toegestane manier.

14. HOSTING

14.1 Onder webhosting wordt verstaan het beschikbaar stellen van serverruimte met het doel een website te kunnen onderbrengen of e-mail verkeer mogelijk te maken. Onder namehosting wordt verstaan het tegen betaling van een vergoeding verzorgen en instandhouden van de registratie van domeinnamen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en IC2 aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. Bij aanvraag, registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen. Verhuizing van uw domeinnaam kan, afhankelijk van omstandigheden en derde partijen, langer duren.

14.2 IC2 kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de IC2 diensten. Onderhoud en storingen aan de systemen kunnen de toegang negatief be?nvloeden.

14.3 IC2 onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij IC2 hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in opdracht van de klant handelt, of wordt vermoed te handelen.

14.4 De hoeveelheid data/emailverkeer en de hoeveelheid opgeslagen data is beperkt tot de gepubliceerde aantallen megabytes per maand voor het gekozen webhostingpakket. Voor zover geen limieten zijn bepaald geldt, dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot de doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker (“FAIR USE”). Indien voor een website een limiet wordt overschreden of exceptioneel verbruik wordt geconstateerd zal de klant op de hoogte worden gebracht en de keus krijgen dit meerverbruik tot de overeengekomen hoeveelheden terug te dringen of een uitbreiding op het webhostingpakket te kiezen. Een toeslag voor meerverbruik wordt berekend.?Overschrijding van de beschikbare webruimte kan niet vooraf worden medegedeeld en zal normaalgesproken worden geconstateerd op het moment dat de server geen verdere dataopslag toestaat.

14.5. IC2 heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens IC2 niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. IC2 zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van IC2 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.6. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door IC2 gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot ? 50,- excl. BTW. Als de volledige verplichtingen niet binnen 14 dagen zijn nagekomen, dan is IC2 gerechtigd het domein op te zeggen of aan anderen ter beschikking te stellen, zonder recht op schadevergoeding aan de klant of recht op vermindering van de verplichtingen inzake de dienst.

14.7 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt IC2 zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

14.8 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks IC2, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door IC2 toegestane verbinding met het systeem bestaat.

14.9 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

-spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

-het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

-het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;

-seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

-hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet. Ook het verrichten van handelingen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als voorbereiding daartoe (zoals poortscannen) is niet toegestaan.

14.10 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij IC2 hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

14.11 De klant draagt zelf de verantwoording voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken. IC2 is gerechtigd kosten die zij heeft moeten maken om deze verbindingen te configureren of te herstellen door te berekenen.

14.12 IC2 is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, en alle relevante instellingen van het account zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens IC2 ontstaat. IC2 zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

15. WEBONTWERP

15.1 Onder webontwerp wordt verstaan het verzorgen van actieve functionaliteit op een voor de klant gereserveerde serverruimte, die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, uit een of meerdere ge?ntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage kunnen bestaan, voor het web geschikt gemaakte programmatuur, enzovoort.

15.2 Voor webontwerp geldt alles genoemd in ? 12. Bovendien is bepaald:

15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is IC2 te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij een door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigd werk te (doen) vermelden. Zonder voorafgaande toestemming van IC2, is het de klant niet toegestaan dit werk zonder vermelding van de naam van IC2 in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de klant en IC2 afwijkende afspraken hebben gemaakt.